Reklamácia a storno

Úvod Reklamácia a storno

1. Storno objednávky

1.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Storno objednávky do 24 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom alebo telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky, nie je možné telefonnicky.

Ak je zmluva uzatvorená pomocou komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy je potrebné doručiť najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

Ak má vrátený tovar čiastočné poškodenie, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vráti iba kúpnu sumu zníženú o sumu za škody.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, predávajúci má právo započítať skutočné náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

1.2 Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

- na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo jeho súhlasom začaté pred uplynutím 14 dní od prevzatia plnenia
- na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu1.3 Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať materiál, následná výroba a vznikli v tejto súvislosti preukázateľné náklady. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


1
.4 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

2.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v 108/2000 Z.z, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, pre vrátenie tovaru musí dodržať podmienky ustanovené Obc. Zákoníkom v úprave podľa výroby tovaru na zákazku a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
- zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra

 

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

2.2 Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 2.1 Obchodných podmienok.

2.3 Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Predávajúci nemá žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčnosti a škôd z neodbornej manipulácie zakúpeného produktu, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími vplyvmi. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri dodanom tovare. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia e-mailom, sms alebo telefonicky.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Copyright 2016 - 2024 © Výroba a online predaj pletív | Štvorhranné pletivo.sk